โครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ตามมาตรฐาน TQF ศึกษาเรียนรู้จากสถานที่จริง ณ เรือนจำเขาบิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 5-6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

นักศึกษาสาขาวิชา #รัฐประสาศนศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 นางสาวสุรารักษ์ แสงจันทร์ และนางสาวศศิวิมล สินสุวรรณ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ในพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 25 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประพันธ์ศิริ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา #สาขารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

บรรยากาศพิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ณ เจ้าพระยาคอนเว็นชั่นฮอลล์ มหาวิทืยาลัยเจ้าพระยา วันที่ 15 มีนาคม 2563