ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาก่อตั้งขึ้นโดย คุณพ่อจรูญ-คุณแม่หทัย ศิริวิริยะกุล และคณะผู้บริหารโรงเรียนในเครือวิริยาลัย ร่วมกับคณะผู้บริหารในกลุ่มบริษัทธุรกิจในเครือกว่า 20 บริษัท รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และนักวิชาการระดับชาติ เพื่อสนองความศรัทธาของชุมชนและความปรารถนาของท่านผู้ปกครอง ศิษย์เก่าวิริยาลัย ตลอดจนเยาวชนและประชาชนทั่วภูมิภาคในการสืบสานสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่สมบูรณ์แบบ จากรากฐานเดิม ในการผลิตทรัพยากรบุคคลระดับอนุปริญญา ของในเครือวิริยาลัย คือ โรงเรียนพณิชยการวิริยาลัยนครสวรรค์ และโรงเรียนเทคโนธุรกิจวิริยาลัยนครสวรรค์ ซึ่งมีจำนวนนักศึกษากว่า 4,500 คน และเป็นโรงเรียนพระราชทานระดับอุดมศึกษาแห่งแรกของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ตั้งอยู่ในอาณาจักรวิริยาลัย – เมืองมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาในบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนเทคโนธุรกิจวิริยาลัยนครสวรรค

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาเปิดให้มีการเรียนการสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 จนถึงปัจจุบัน