ปรัชญา ความสำคัญ วัตถุประสงค์ พันธกิจ

ปรัชญา

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตบัณฑิต เป็นสาขาวิชาที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทางวิชาการ มีมาตรฐานที่ดี เป็นที่ยอมรับของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นผู้นำ มีความรอบรู้ทางด้านการบริหารจัดการ การเมือง การปกครอง นโยบายและการบริหารองค์การ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้

ความสำคัญ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มีเนื้อหาสาระครอบคลุมทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารประเทศเพื่อให้เกิดสัมฤทธิผลตามนโยบายแห่งรัฐ รวมทั้งเน้นแนวคิดและกระบวนการต่างๆ ในการบริหารงานภาครัฐเพื่อเป็นทักษะในการประกอบวิชาชีพในหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและให้บริการของรัฐ ในด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเป็นธรรม

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถเข้าใจปัญหาของสังคม วิเคราะห์ปัญหา และวิพากษ์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผลตามหลักวิชาการตลอดจนมีความเป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหา
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นผู้นำทางปัญญา และมีทักษะในการทำงานด้วยจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมมีจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในฐานะพลเมือง และผู้ประกอบวิชาชีพด้านรัฐประศาสนศาสตร์ที่มุ่งรับใช้สังคม
  3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถเชื่อมโยงทฤษฎีปฏิบัติงานได้
  4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ มีความสามารถในการวิเคราะห์วิจารณ์และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล

พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม สามารถปฏิบัติงานได้จริง
  2. สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพระดับสูง สามารถนำไปใช้ประโยชน์กับชุมชนและสังคม
  3. บริการวิชาการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สังคม อย่างยั่งยืน
  4. ส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ และธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
  5. พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ มีศักยภาพในการแข่งขัน และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล