ปีการศึกษาที่ต้องการสมัคร

1. ข้อมูลส่วนตัว

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

ผู้ปกครอง

2. วุฒิการศึกษาเดิมของผู้สมัคร


3. ขอสมัครเข้าศึกษา

ท่านได้รับข่าวสารการรับสมัครเรียนจากช่องทางใด


*

กรุณากรอกข้อความตามที่เห็นดังรูปด้านบนรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร คลิก !!

01 กรอกใบสมัครออนไลน์
02 รอการติดต่อกลับจากมหาวิทยาลัย
03 สอบสัมภาษณ์+รายงานตัว
(ที่มหาวิทยาลัย)
04 ยินดีต้อนรับสู่การเป็น
นักศึกษาใหม่

* หลักฐานประกอบการสัมภาษณ์และรายงานตัว : เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา (ฉบับจริง),สำเนาเอกสารแสดงวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ,ภาพถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป,สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ,สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ, ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ