ประวัติความเป็นมา

                  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาจัด ตั้งขึ้นมาพร้อมกับมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาโดยเริ่มแรกยังไม่มีอาคารเรือนไทย   ได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่  16  ธันวาคม  2544  จุดที่ตั้งคือ อาคารเรือนไทย ตามเจตนารมณ์ของท่านผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาที่ต้องการให้ชนรุ่นได้หลังอนุรักษ์และสืบทอดไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมประจำชาติไทยโดยแต่งตั้งให้  ผศ. อาภรณ์  บุญสาธร  เป็นที่ปรึกษาศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา  และอาจารย์  ธิดารัตน์   วงษ์สกุล  เป็นหัวหน้าศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาเป็นหน่วยงานสังกัดที่อยู่ในสำนักงานบริหารของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา  มีหน้าที่เผยแพร่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในด้านนาฏศิลป์ , ดนตรีไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น  พร้อมทั้งบริการข้อมูลทางด้านศิลปวัฒนธรรมไทยและประเพณีไทยต่าง ๆของไทย  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาและบุคคลที่สนใจในด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติไทยได้นำความรู้ความสามารถไปถ่ายทอดให้กับเยาวชนรุ่นหลัง   เพื่อแสดงถึงวัตถุประสงค์ของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาให้คงอยู่สืบไปโดยมีหัวหน้าหน่วยงานศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเป็นผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทยจึงได้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเพื่อที่จะให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยและมีส่วนอนุรักษ์สืบสานเผยแพร่ต่อไปได้อย่างมั่นใจและภาคภูมิใจในตนเองที่เป็นคนไทย

การจัดแบ่งภายในองค์กรประกอบด้วย 4 งานดังนี้
      1.             งานส่งเสริมและเผยแพร่นาฏศิลป์ไทย
      2.             งานส่งเสริมและเผยแพร่ดนตรีไทย
      3.             งานส่งเสริมและเผยแพร่ดนตรีสากล
      4.             งานอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น(งานประดิษฐ์)

                มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย จึงได้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเพื่อที่จะให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย และมีส่วนอนุรักษ์สืบสานเผยแพร่ต่อไปได้

ติดต่อเรา

13/1 หมู่ 6 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ 60240
โทรศัพท์ : 0-5624-5501, 0-5624-5502
โทรสาร : 0-5624-5499
E-mail : art_culture@cpu.ac.th

Homeประวัติความเป็นมา