ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา
                ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยามีปรัชญาที่จะอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของไทยอย่างเต็ม ที่เพื่อที่จะดำรงความเป็นไทยไว้สืบต่อไปพร้อมทั้งสร้างประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศชาติ

        ปณิธาน
                ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา มีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประจำชาติไทยให้คงไว้สืบต่อไป โดยการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพชัดเจน เพื่อบรรลุเป้าหมายอันสูงสุด


        พันธกิจ
             
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ได้จัดการดำเนินงานภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยโดยมีหน้าที่จัดการรับผิดชอบตามคำสั่งของฝ่ายบริหารโดยมีหัวหน้าสำนักงานรับผิดชอบ ควบคุมดูแลเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามรายละเอียดดังนี้
1.   เป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลทางด้านศิลปวัฒนธรรม แก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลที่สนใจทั่วไปได้นำความรู้ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.   ให้บริการทางด้านการแสดงนาฏศิลป์-ดนตรี และหัตถกรรมต่างๆ แก่มหาวิทยาลัย และชุมชนรวมถึงหน่วยงานของรัฐและเอกชน ที่ขอความอนุเคราะห์มา
3.   ให้ความรวมมืออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยเข้ารวมเป็นสมาชิกของศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ และศูนย์ศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เข้าโครงการและกิจกรรมต่างๆเป็นอย่างดี

 

คำขวัญ   
                นาฏศิลป์เลิศหรู    เคียงคู่มหาวิทยาลัย   ดนตรีไทยไพเราะ     บ่มเพาะหัตถกรรม 

 

ติดต่อเรา

13/1 หมู่ 6 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ 60240
โทรศัพท์ : 0-5624-5501, 0-5624-5502
โทรสาร : 0-5624-5499
E-mail : art_culture@cpu.ac.th

Homeปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ