ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะบริหารและการจัดการ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการ
หลักสูตร"การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ"
(Information Technology Service Management : ITSM)
แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานทางด้านไอทีกลุ่มบริษัท KTIS GROUP
ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2560
ณ ทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จ.พิษณุโลก

ติดต่อเรา

13/1 หมู่ 6 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ 60240
โทรศัพท์ : 0-5624-5501, 0-5624-5502
โทรสาร : 0-5624-5499
E-mail : a.service@cpu.ac.th

Home