รางวัลสหกิจศึกษา

ขอแสดงความยินดี

กับผู้ที่ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครื่อข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี 2563

 

ข่าวสาร