รางวัลสหกิจศึกษา

ขอแสดงความยินดี

กับผู้ที่ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครื่อข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา

ภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี 2564

 

รางวัลสหกิจศึกษา ปี 2563

ข่าวสาร