สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

#####################################################################

>>> การจัดการเรียนการสอนรูปแบบสหกิจศึกษา (Download)
>>> การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน (Download)
>>> ตัวอย่างรูปเล่มรายงานผลการปฏิบัติงาน WiL (Download)


>>> คู่มือการรับรองสิทธิประโยชน์ทางภาษี  สำหรับสถานประกอบการ (Download)


>>> ประกาศการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง  และค่ายานพาหนะ (Download)
>>> ขั้นตอนการเบิกเงินสำหรับการนิเทศงานสหกิจศึกษา (Download)


>>> แบบฟอร์มโครงร่างโครงงานสหกิจศึกษา (Download)
>>> แบบฟอร์มมาตรฐานทักษะภาคปฏิบัติรายชั้นปี (Download)
>>> แบบฟอร์มแแผนจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน  ระดับรายวิชา (Download)
>>> แบบฟอร์มแผนจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน ระดับหลักสูตร (Download)
>>> แบบฟอร์มสำหรับติดต่อหน่วยงานเบื้องต้น เพื่อเชิญสถานประกอบการเข้าร่วมสหกิจศึกษา (Download)

>>> ตัวอย่าง มคอ 4 ปฏิบัติภาคสนาม (Download .PDF) (Download .Docx)

>>> Template โครงงานสหกิจศึกษา(ไวนิล) (Download)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL)"

เป็นกรณีหนึ่งของการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ที่ช่วยให้นักศึกษามีโอกาส

ในการประยุกต์ความรู้ ทักษะการทำงาน และทักษะเฉพาะที่สัมพันธ์กับวิชาชีพ

ได้รู้จักชีวิตการทำงานที่แท้จริงก่อนสำเร็จการศึกษารวบรวมโดย

ดร.สุเมธ แย้มนุ่น (2547) “สหกิจศึกษา : รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ”,หน้า 23.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Work- integrated Learning (WiL) คือ การจัดการศึกษาแบบผสมกลมกลืนระหว่าง
ประสบการณ์ทำงานทางวิชาชีพนอกห้องเรียนกับการเรียนในห้องเรียน 
ทั้งในรูปแบบการศึกษาวิจัย การฝึกงาน การทำงานเพื่อสังคม 
การทำงานในสถานประกอบการหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
อาจารย์วิรัช  กาฬภักดี ที่ปรึกษาศูนย์สหกิจศึกษาและประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (
2560) “การจัดการเชิงบูรณาการกับการทำงาน : WiL”เอกสารประกอบการบรรยาย

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กำหนดการแข่งขันผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น 

ระดับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง
ประจำปี 2561 (ปีการศึกษา 2560)

15 มีนาคม 2561 ส่งเอกสารโครงร่างการประกวดผลงานและการประกวดประเภทอื่น ๆ

การพิจารณาคัดเลือกและตัดสินสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี 2561 (ปีการศึกษา 2560)
>>Download 

เกณฑ์พิจารณาระดับชาติ  >> Download 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มการประกวดแข่งขันทุกประเภทได้ที่


http://www.coopnet.nu.ac.th/cope.php?view=download


เกณฑ์การให้คะแนนการประกวดแข่งขันผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

ประเภทการประกวดและการส่งผลงานสหกิจศึกษาเข้าประกวดแข่งขัน

ประเภทที่ 1  ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

r ประกวดแบบ Oral presentation จำนวนผลงานที่ส่งเข้าแข่งขันหลักสูตรละ 5 ผลงาน

r ประกวดแบบ Poster presentation           จำนวนผลงานที่ส่งเข้าแข่งขันหลักสูตรละ 5 ผลงาน

ประเภทที่ 2  ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ

r ประกวดแบบ Oral presentation จำนวนผลงานที่ส่งเข้าแข่งขันหลักสูตรละ 5 ผลงาน

r ประกวดแบบ Poster presentation           จำนวนผลงานที่ส่งเข้าแข่งขันหลักสูตรละ 5 ผลงาน

*** จำกัดจำนวนในการส่งผลงาน แต่ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องผ่านการพิจารณาจากสาขาแล้ว
*** สามารถสำเนาใบสมัครเพิ่มเติม หรือ ดาวน์โหลดได้จาก http://www.cpu.ac.th/cooperative
*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  หมายเลขโทรศัพท์  215

เกณฑ์การให้คะแนน

1)     1.  โครงงานได้รับการจัดระบบการทำงานที่เหมาะสมจากสถานประกอบการ ทั้งลักษณะงานและระยะเวลา มีการจัดระบบพี่เลี้ยงสอนงาน มีการจัดสวัสดิการและเบี้ยเลี้ยงที่เหมาะสม (25 คะแนน)
2. การดำเนินงานมีความถูกต้องมีระเบียบแบบแผน และทำให้นักศึกษามีโอกาสได้ใช้วิชาความรู้/ทักษะตามที่เรียนมา (25 คะแนน)
3. ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อโครงงาน(15 คะแนน) *นำมาจากคะแนนโครงงานที่สถานประกอบการเป็นผู้ให้คะแนน
4. เป็นงานที่นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมในสถานประกอบการ ( 35 คะแนน )

การนำเสนอต่อหน้าคณะกรรมการ

การประกวดแบบ Oral presentation ให้นำเสนอด้วย PowerPoint

 1. ให้นักศึกษาเตรียมเนื้อหาที่จะนำเสนอโดยใส่ในโปรแกรม Microsoft PowerPoint (ไม่จำกัดจำนวนหน้า)
 2. หัวข้อที่จะนำเสนอใช้หัวข้อเดียวกับโครงร่างของโครงงาน
 3. ใช้เวลาในการนำเสนอ ต่อคณะกรรมการ เป็น เวลา 10 นาที (นำเสนอ 7 นาที กรรมการซักถาม เวลา 3 นาที)
 4.  ลงทะเบียนเวลา 08.30 – 09.00 น. ห้องเรียนบัณฑิตวิทยาลัย อาคารหอสมุด ชั้น 2 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561(ผู้เข้าแข่งขันตรงลงทะเบียนพร้อมกันหมดทุกกลุ่ม)
 5.  นำไฟล์ที่จะนำเสนอลงเครื่องที่ห้องศูนย์สหกิจศึกษา ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
 6.  เริ่มการแข่งขัน เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

การประกวดแบบ แบบ Poster presentation

 1. นักศึกษาเตรียมเนื้อหาหรืออุปกรร์ที่จะนำเสนอโดยยืนนำเสนอที่ไวนิลผลงานของตนเอง
 2. ใช้เวลาในการนำเสนอ ต่อคณะกรรมการ เป็น เวลา 10 นาที (นำเสนอ 7 นาที กรรมการซักถาม เวลา 3 นาที)
 3. ลงทะเบียนเวลา 08.30 – 09.00 น. ห้องเรียนบัณฑิตวิทยาลัย อาคารหอสมุด ชั้น 2 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561(ผู้เข้าแข่งขันตรงลงทะเบียนพร้อมกันหมดทุกกลุ่ม)
 4. นำส่งข้อมูลผลงานสหกิจศึกษาในรูปแบบขอไวนิลตามหัวข้อและขนาดที่กำหนด ส่งภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561
 5. เริ่มการแข่งขัน เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
 6. ส่งใบสมัครแข่งขันผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นของนักศึกษา  ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
 7. ส่งข้อมูลผลงานสหกิจศึกษาในรูปแบบขอไวนิลตามหัวข้อและขนาดที่กำหนด ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561


 • ดาวน์โหลดใบสมัครแข่งขันผลงานสหกิจศึกษา (Download)
 • ดาวน์โหลดไฟล์ “แบบฟอร์มโครงร่างโครงงานสหกิจศึกษา”(Download) 
 • ดาวน์โหลด Template โครงงานสหกิจศึกษา เพื่อจัดทำไวนิลสำหรับการแข่งขันประเภทPosterและ Oral Presentation


#####################################################################

แจ้งนักศึกษาสหกิจศึกษาสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2/2560

1.กำหนดส่งเล่มรายงานสหกิจศึกษา ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2561

2.ส่งเล่มรายงานสหกิจศึกษา จำนวน  2 เล่ม (ศูนย์สหกิจศึกษา 1 เล่ม สาขาวิชา 1 เล่ม)

3.ให้นักศึกษาดาวน์โหลดไฟล์ “แบบฟอร์มโครงร่างโครงงานสหกิจศึกษา”(Download) และจัดทำโครงร่างโครงงานสหกิจศึกษา
ตามหัวข้อที่ระบุ ในแบบฟอร์ม จำนวน 3-5 หน้า ใช้ตัวอักษร TH Sarabun New หรือ TH Sarabun PSK 
ส่งพร้อมเล่มรายงานสหกิศึกษาภายในวันที่ 2 มีนาคม 2561

4.ให้นักศึกษาดาวน์โหลด Template โครงงานสหกิจศึกษา และจัดทำไวนิลโดยระบุเนื้อหาของโครงงาน
ลงไวนิลตามหัวข้อที่กำหนด 
ใช้ตัวอักษร TH Sarabun New หรือ TH Sarabun PSK
 (ส่งไฟล์ในรูปแบบของ .JPG ที่ศูนย์สหกิจศึกษาโดยตรงหรือส่งทาง อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ) ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2561


5.นักศึกษาสหกิจศึกษาต้องกลับมานำเสนอผลงานสหกิจศึกษาและรับใบผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในวันที่ 15 มีนาคม 2561
(
กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงและจะแจ้งให้ทราบ)

**หากเล่มรายงานที่นักศึกษานำมาส่งที่ศูนย์สหกิจศึกษา และตรวจสอบแล้วพบว่าเล่มรายงานผิด(ผิดรูปแบบรายงานสหกิจศึกษา)
ทางศูนย์สหกิจศึกษาจะตีกลับเพื่อให้นักศึกษานำไปแก้ไขนักศึกษาจะไม่ถูกหักคะแนน
และหากนักศึกษาส่งเล่มล่าช้ากว่าที่กำหนดจะถูกหักคะแนนการส่งเล่มรายงาน


วิธีการส่งเล่มรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

>> ส่งเล่มรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จำนวน 2 เล่ม (สาขา1เล่ม ,ศูนย์สหกิจศึกษา 1เล่ม)
>> สีของปกเล่มรายงานการปฏิบัตงานสหกิจศึกษา ใช้สีประจำสาขาวิชา 
#ตัวอย่างและแบบฟอร์มโครงร่างโครงงานสหกิจศึกษาดาวน์โหลดได้ที่ http://www.cpu.ac.th/cooperative/


รางวัลสหกิจศึกษา ระดับเครือข่าย  ประจำปีการศึกษา 2559
จาก เครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนล่าง
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประเภท Poster Presentation
รองชนะเลิศอันดับ1
ชื่อโครงงาน : ระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  IT-SVREICE
ชื่อผู้จัดทำโครงงาน
นางสาวประภาศรี         สุวรรณพยัคฆ์       
นายชัยจิรา                  พวงนาค           
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อสถานประกอบการ :  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชวนิชคอนกรีต
ชื่อผู้นิเทศงาน: คุณพิทักษ์          ปิ่นคำ              
ชื่ออาจารย์นิเทศ : อาจารย์อุทัยวรรณ    แก้วตะคุ
 
ด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์และการจัดการ  ประเภท Oral Presentation
รองชนะเลิศอันดับ1
ชื่อโครงงาน : ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการข้อมูลคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
กลุ่มบริษัทในเครือ KTIS GROUP
ชื่อผู้จัดทำโครงงาน
นางสาวกรกช                พุทธพงษ์         
และนางสาวนฤพร         แซ่ว่าง            
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารและการจัดการ
ชื่อสถานประกอบการ : ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ชื่อผู้นิเทศงาน: คุณศุภกร           ขำสุวรรณ        
ชื่ออาจารย์นิเทศ : อาจารย์มัจรี    สุพรรณ
รองชนะเลิศอันดับ2
ชื่อโครงงาน : ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเวลาปฏิบัติงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์จำกัด
ชื่อผู้จัดทำโครงงาน
นางสาวอภิญญา               สุดาพวง                       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารและการจัดการ
ชื่อสถานประกอบการ : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด
ชื่อผู้นิเทศงาน: คุณธวัชชัย     ทับทิมทอง        ชื่ออาจารย์นิเทศ : อาจารย์วิรัช    กาฬภักดี
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ประจำปีการศึกษา 2559
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภท Oral Presentation
รางวัลชนะเลิศ
ชื่อโครงงาน : ระบบวัดปริมาณน้ำฝน
นักศึกษาผู้จัดทำโครงงาน
นายสมเกียรติ    สืบเสาะจบ       
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ชื่อโครงงาน : ระบบจองห้องประชุม ออนไลน์
นักศึกษาผู้จัดทำโครงงาน
นายศรราม        โพธิ์ศรีสวัสดิ์               
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ชื่อโครงงาน :  ระบบการจัดการและการแจ้งซ่อม            
นักศึกษาผู้จัดทำโครงงาน
นายนิพลอย       เสนาพรม                     
 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์และการจัดการ ประเภท Oral Presentation
รางวัลชนะเลิศ
ชื่อโครงงาน : ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการข้อมูลคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ กลุ่มบริษัทในเครือ KTIS GROUP
นักศึกษาผู้จัดทำโครงงาน
 1. น.ส.กรกช   พุทธพงษ์                      สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. น.ส.นฤพร    แซ่ว่าง                          สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ชื่อโครงงาน : สถานีตำรวจจำลอง
นักศึกษาผู้จัดทำโครงงาน
น.ส.สุนิสา        รินสี้สวัสดิ์                    สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ชื่อโครงงาน : ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเวลาปฏิบัติงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์จำกัด
นักศึกษาผู้จัดทำโครงงาน
น.ส.อภิญญา     สุดาพวง                        สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์และการจัดการ ประเภท Poster Presentation
รางวัลชนะเลิศ
ชื่อโครงงาน : ระบบสารสนเทศจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
นักศึกษาผู้จัดทำโครงงาน
1. น.ส.จิตรลดา           คุ้มประดิษฐ์     
2. น.ส.ปิยนุช              สนนิ่ม             
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ชื่อโครงงาน : ระบบสารสนเทศการจัดการการศึกษาต่อเนื่องศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
นักศึกษาผู้จัดทำโครงงาน
1. น.ส.เกศริน               สิงห์ลอ             สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. น.ส.กิ่งกาญจน์          แก้วเนย            สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ชื่อโครงงาน : ระบบสารสนเทศการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน  บริษัท ตาตง นครสวรรค์ จำกัด
นักศึกษาผู้จัดทำโครงงาน
นายชินวัตร                   วุ่นพูนสมบัติ     สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 รายชื่อสถานประกอบการลงนามความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา-ปีการศึกษา,2558,2557,2556

#แจ้งนักศึกษาที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาปีการศึกษา 2/2559 ให้ส่งเอกสารดังนี้

- แบบแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (มจพ-สก 03 ) ภายในสัปดาห์ที่ 1
- แบบแจ้งรายละเอียดตำแหน่งงาน ผู้นิเทศงาน (มจพ-สก 04) ภายในสัปดาห์ที่ 1
- แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (มจพ-สก 05) ภายในสัปดาห์ที่ 3
- แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา(มจพ-สก 06) ภายในสัปดาห์ที่ 4
สามารถส่งเอกสารได้ที่ Email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือ Fax :056334719 หรือ ส่งด้วยตนเอง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารประกอบการสมัครสหกิจศึกษา(ในประเทศ)และนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ

1.สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ทรานสคริป) ฉบับภาษาอังกฤษ (ไฟล์ .jpeg หรือ.pdf)
2.สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประชาชนหรือบัตรที่ราชการออกให้(ไฟล์ .jpeg หรือ.pdf)
3.สำเนาทะเบียนบ้าน (ไฟล์ .jpegหรือ.pdf)
4.ใบรับรองแพทย์ (ไฟล์ .jpegหรือ.pdf)
5.รูปถ่ายชุดนักศึกษาสวมสูทขนาด 1 นิ้ว ใช้ Upload ขึ้นในระบบฯ (ไฟล์ .jpeg )
6.ประวัติส่วนตัวนักศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ(เฉพาะนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ)
วิธีการเขียนและตัวอย่าง ประวัติย่อ (Resume) ไทย
/ ภาษาอังกฤษ >>> Click เลย <<<
รายการเอกสารลำดับที่ 1 ,2,3 ให้ขีดคร่อมว่า
“ใช้สำหรับประกอบการสมัครสหกิจศึกษาปีการศึกษา 2560 ของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เท่านั้น”พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
ประมวลภาพรางวัลสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2555-2557

เรื่องเล่าจากรุ่นพี่ "ประสบการณ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา"
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เป็นสถาบันการศึกษาที่เน้นการผลิตบัณฑิต ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติควบคู่กัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จึงได้นำสหกิจศึกษามาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอน ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา

สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นการศึกษาที่ทำร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย กับสถานประกอบการ เป็นระบบการศึกษาที่เน้นประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างมีระบบ (Work Based Learning) โดยจัดให้มีการเรียนการสอนในสถานศึกษาร่วมกับการจัดให้นักศึกษาปฎิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในฐานะเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว หรือการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) สหกิจศึกษาช่วยให้บัณฑิตสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่เป็นความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งเป็นระบบการศึกษาที่ได้รับการยอมรับว่าก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย คือ สถานประกอบการ นักศึกษาและมหาวิทยาลัยติดต่อเรา

13/1 หมู่ 6 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ 60240
โทรศัพท์ : 0-5624-5501, 0-5624-5502
โทรสาร : 0-5624-5499
E-mail : coop@cpu.ac.th

Home