Skip to main content

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ CPU-EXAM ปี 2561 รอบที่ 3ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา เวลาเข้าสอบ สถานะ
1
590098
นางสาวลัดดาวัลย์ แตงร่ม สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ห้อง 227 อยู่ระหว่างการชำระเงิน
2
590292
นางสาวกนกพร อ่อนชนะ สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ห้อง 227 อยู่ระหว่างการชำระเงิน
3
590060
นายธนากร เรือศรีจันทร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ห้อง 227 อยู่ระหว่างการชำระเงิน
4
590168
นางสาวปาธิตา เอี่ยมศรี สาขาวิชานิติศาสตร์ วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ห้อง 227 อยู่ระหว่างการชำระเงิน
5
590228
นางสาวทานตะวัน ทามี สาขาวิชานิติศาสตร์ วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ห้อง 227 อยู่ระหว่างการชำระเงิน
6
590196
นางสาวรัชดา แสงทอง สาขาวิชาการบัญชี วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ห้อง 227 อยู่ระหว่างการชำระเงิน
7
590221
นายศิริพงศ์ โพธิวาสวาริน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ห้อง 227 อยู่ระหว่างการชำระเงิน
8
600033
นางสาวรุ่งนภา เสมบุตร์ สาขาวิชาการบัญชี (เทียบโอน) วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ห้อง 227 อยู่ระหว่างการชำระเงิน
9
590176
นางสาวกนลรัตน์ คลังระหัด สาขาวิชาการจัดการ วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ห้อง 227 อยู่ระหว่างการชำระเงิน
10
590162
นางสาวสิรินทร์ทิพย์ หล้าล้อง สาขาวิชาการจัดการ วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ห้อง 227 อยู่ระหว่างการชำระเงิน
11
590122
นางสาวสุกัลยา เฉลยไข สาขาวิชาการจัดการ วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ห้อง 227 อยู่ระหว่างการชำระเงิน
12
590007
นายอนุวัฒน์ ชั่งหรก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ห้อง 227 อยู่ระหว่างการชำระเงิน
13
590095
นายไชยา บุญสุข สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ห้อง 227 อยู่ระหว่างการชำระเงิน
14
590083
อิศรา โถปริก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ห้อง 227 อยู่ระหว่างการชำระเงิน
15
590094
นายปริญญา ซาสิโย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ห้อง 227 อยู่ระหว่างการชำระเงิน
16
590096
นายพีระพงษ์ สุขมั่น สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ห้อง 227 อยู่ระหว่างการชำระเงิน
17
590028
นางสาวสิริวิมล สุขแจ่ม สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ห้อง 227 อยู่ระหว่างการชำระเงิน
18
590006
นางสาวสุปราณี สิงห์ใหญ่ สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ห้อง 227 อยู่ระหว่างการชำระเงิน
19
590022
นางสาวเบญจวรรณ สักทัศน์ สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ห้อง 227 อยู่ระหว่างการชำระเงิน
20
590169
นางสาวณัฏฐ์นรี ใจสุข สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ห้อง 227 อยู่ระหว่างการชำระเงิน
21
590369
นางสาวนัญมี โส๊ะประจิน สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ห้อง 227 อยู่ระหว่างการชำระเงิน
22
590182
นางสาวเนตรชนก วัดแย้ม สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ห้อง 227 อยู่ระหว่างการชำระเงิน
23
590057
นางสาววรรณพร เงินทองดี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ห้อง 227 อยู่ระหว่างการชำระเงิน
24
590207
นายสมโชค เขียวสุข สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ห้อง 227 อยู่ระหว่างการชำระเงิน
25
590235
นายณรงค์ แก้วมณี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ห้อง 227 อยู่ระหว่างการชำระเงิน
26
590203
นายสหรัฐ รงค์ทอง สาขาวิชาการตลาด วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ห้อง 227 อยู่ระหว่างการชำระเงิน
27
590329
นางสาวธนภรณ์ คงเพ็ชรศักดิ์ สาขาวิชาการตลาด วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ห้อง 227 อยู่ระหว่างการชำระเงิน
28
590353
นายยุทธศักดิ์ ปานดี สาขาวิชาการตลาด วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ห้อง 227 อยู่ระหว่างการชำระเงิน
29
580042
นางสาวศศิธร เลี้ยงมณี สาขาวิชาการตลาด วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ห้อง 227 อยู่ระหว่างการชำระเงิน