Skip to main content

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ CPU-EXAM ปี 2561 รอบที่ 1ลำดับ รหัสนักศึกษา รหัสสาขา ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา สถานะ
1
590001
101
นายปัญจพล เผยศิริ สาขาวิชาการจัดการ มีสิทธิ์เข้าสอบ
2
590122
101
นางสาวสุกัลยา เฉลยไข สาขาวิชาการจัดการ มีสิทธิ์เข้าสอบ
3
590162
101
นางสาวสิรินทร์ทิพย์ หล้าล้อง สาขาวิชาการจัดการ มีสิทธิ์เข้าสอบ
4
590176
101
นางสาวกนลรัตน์ คลังระหัด สาขาวิชาการจัดการ มีสิทธิ์เข้าสอบ
5
590202
101
นายอานนท์ อ่างบุญมี สาขาวิชาการจัดการ มีสิทธิ์เข้าสอบ
6
590220
101
นางสาวปฏิมา กิ่งนคร สาขาวิชาการจัดการ มีสิทธิ์เข้าสอบ
7
590254
101
นางสาวนุจรี กระทู้ สาขาวิชาการจัดการ มีสิทธิ์เข้าสอบ
8
600026
105
นางสาวสุรีวัลย์ แซ่โล่ สาขาวิชาการจัดการ (เทียบโอน) มีสิทธิ์เข้าสอบ
9
600056
105
นางสาวสาธินี รุ่งเรือง สาขาวิชาการจัดการ (เทียบโอน) มีสิทธิ์เข้าสอบ
10
600069
105
นายอดิสรณ์ ปั้นนาค สาขาวิชาการจัดการ (เทียบโอน) มีสิทธิ์เข้าสอบ
11
600131
105
นางสาวอุษา ปานนุ้ย สาขาวิชาการจัดการ (เทียบโอน) มีสิทธิ์เข้าสอบ
12
600194
105
นางสาวมธุรส สุรารักษ์ สาขาวิชาการจัดการ (เทียบโอน) มีสิทธิ์เข้าสอบ
13
600301
105
นางสาวสรินทิพย์ อ่อนฤทธิ์ สาขาวิชาการจัดการ (เทียบโอน) มีสิทธิ์เข้าสอบ
14
590203
102
นายสหรัฐ รงค์ทอง สาขาวิชาการตลาด มีสิทธิ์เข้าสอบ
15
590329
102
นางสาวธนภรณ์ คงเพ็ชรศักดิ์ สาขาวิชาการตลาด มีสิทธิ์เข้าสอบ
16
590353
102
นายยุทธศักดิ์ ปานดี สาขาวิชาการตลาด มีสิทธิ์เข้าสอบ
17
590442
102
นางสาวสุดารัตน์ เสือเจริญ สาขาวิชาการตลาด มีสิทธิ์เข้าสอบ
18
600027
106
นางสาวมุกดาพร พรมพิทักษ์ สาขาวิชาการตลาด (เทียบโอน) มีสิทธิ์เข้าสอบ
19
600050
106
นางสาวอารียา หาเม็ดดี สาขาวิชาการตลาด (เทียบโอน) มีสิทธิ์เข้าสอบ
20
600061
106
นางสาววันวิสา จุลมุสิ สาขาวิชาการตลาด (เทียบโอน) มีสิทธิ์เข้าสอบ
21
600086
106
นายภาณุพงศ์ ตรีเนตร สาขาวิชาการตลาด (เทียบโอน) มีสิทธิ์เข้าสอบ
22
600260
106
นางสาวเรณู สินอิ่ม สาขาวิชาการตลาด (เทียบโอน) มีสิทธิ์เข้าสอบ
23
600287
106
นายรณชัย บุญชู สาขาวิชาการตลาด (เทียบโอน) มีสิทธิ์เข้าสอบ
24
590026
103
นางสาวปางทราย สิงห์ช่วย สาขาวิชาการบัญชี มีสิทธิ์เข้าสอบ
25
590037
103
นางสาวเทวี หาญรักษ์ สาขาวิชาการบัญชี มีสิทธิ์เข้าสอบ
26
590038
103
นางสาวพิมพ์ใจ บัวฟั่น สาขาวิชาการบัญชี มีสิทธิ์เข้าสอบ
27
590047
103
นางสาวน้ำเพ็ชร บุญเชย สาขาวิชาการบัญชี มีสิทธิ์เข้าสอบ
28
590048
103
นางสาวภาสินี ศักดิ์ศรี สาขาวิชาการบัญชี มีสิทธิ์เข้าสอบ
29
590049
103
นางสาวกรรณิกา เกิดปลั่ง สาขาวิชาการบัญชี มีสิทธิ์เข้าสอบ
30
590058
103
นางสาวเจนอักษร สมสุข สาขาวิชาการบัญชี มีสิทธิ์เข้าสอบ
31
590061
103
นางสาวอัจราภรณ์ อ่อนขำ สาขาวิชาการบัญชี มีสิทธิ์เข้าสอบ
32
590069
103
นางสาวอรกานตร์ ทินสกุล สาขาวิชาการบัญชี มีสิทธิ์เข้าสอบ
33
590071
103
นางสาวกนกนภา สุขก้อน สาขาวิชาการบัญชี มีสิทธิ์เข้าสอบ
34
590092
103
นางสาวอาริสา บุญสุด สาขาวิชาการบัญชี มีสิทธิ์เข้าสอบ
35
590108
103
นางสาวหนึ่งหทัย อินทร์ไทย สาขาวิชาการบัญชี มีสิทธิ์เข้าสอบ
36
590110
103
นางสาวจิรภิญญา ปฏิเสน สาขาวิชาการบัญชี มีสิทธิ์เข้าสอบ
37
590123
103
นางสาวมนัญชยา อิ่มใจเจริญ สาขาวิชาการบัญชี มีสิทธิ์เข้าสอบ
38
590142
103
นางสาววิรัณฎา สมญา สาขาวิชาการบัญชี มีสิทธิ์เข้าสอบ
39
590143
103
นางสาวกมลพรรณ นวลคำ สาขาวิชาการบัญชี มีสิทธิ์เข้าสอบ
40
590149
103
นางสาวกนกวรรณ กลมจันทร์ สาขาวิชาการบัญชี มีสิทธิ์เข้าสอบ
41
590170
103
นางสาวชลาลัย ชวาลิต สาขาวิชาการบัญชี มีสิทธิ์เข้าสอบ
42
590189
103
นางสาวเจนจิรา ปั้นมีสี สาขาวิชาการบัญชี มีสิทธิ์เข้าสอบ
43
590192
103
นางสาวกุลธิดา ค้องชัยภูมิ สาขาวิชาการบัญชี มีสิทธิ์เข้าสอบ
44
590196
103
นางสาวรัชดา แสงทอง สาขาวิชาการบัญชี มีสิทธิ์เข้าสอบ
45
590211
103
นางสาวมณพร ห้วยทราย สาขาวิชาการบัญชี มีสิทธิ์เข้าสอบ
46
590267
103
นางสาวน้ำฝน สีกรชำนาญ สาขาวิชาการบัญชี มีสิทธิ์เข้าสอบ
47
590284
103
นางสาวสุภัสสร สุวรรณิก สาขาวิชาการบัญชี มีสิทธิ์เข้าสอบ
48
590314
103
นางสาวดาริกา ศรีจันทร์ สาขาวิชาการบัญชี มีสิทธิ์เข้าสอบ
49
590315
103
นางสาวพรพรรณ จันทร์ศรี สาขาวิชาการบัญชี มีสิทธิ์เข้าสอบ
50
590350
103
นางสาวแพรวประกาย กลิ่นทอง สาขาวิชาการบัญชี มีสิทธิ์เข้าสอบ
51
580248
103
นายกิดากาญจน์ ปานเขียว สาขาวิชาการบัญชี มีสิทธิ์เข้าสอบ
52
600029
107
นางสาวพัชรินทร์ บุญล้อม สาขาวิชาการบัญชี (เทียบโอน) มีสิทธิ์เข้าสอบ
53
600030
107
นางสาวณัฏฐ์ชยา บุญช่วย สาขาวิชาการบัญชี (เทียบโอน) มีสิทธิ์เข้าสอบ
54
600033
107
นางสาวรุ่งนภา เสมบุตร์ สาขาวิชาการบัญชี (เทียบโอน) มีสิทธิ์เข้าสอบ
55
600034
107
นางสาวสุทิตา บุญน้อย สาขาวิชาการบัญชี (เทียบโอน) มีสิทธิ์เข้าสอบ
56
600035
107
นางสาวศิรประภา นุ่มมีศรี สาขาวิชาการบัญชี (เทียบโอน) มีสิทธิ์เข้าสอบ
57
600037
107
นางสาวปาริชาติ เพชรถึก สาขาวิชาการบัญชี (เทียบโอน) มีสิทธิ์เข้าสอบ
58
600051
107
นางสาวอัญชลี พินโต สาขาวิชาการบัญชี (เทียบโอน) มีสิทธิ์เข้าสอบ
59
600053
107
นางสาวรุ่งสุรีย์ พิลึก สาขาวิชาการบัญชี (เทียบโอน) มีสิทธิ์เข้าสอบ
60
600067
107
นางสาวเจนจิรา บัวรอด สาขาวิชาการบัญชี (เทียบโอน) มีสิทธิ์เข้าสอบ
61
600068
107
นางสาวกัญจน์ชญาน์ อิ่มเทศ สาขาวิชาการบัญชี (เทียบโอน) มีสิทธิ์เข้าสอบ
62
600080
107
นางสาวรังสิมา งิ้วงาม สาขาวิชาการบัญชี (เทียบโอน) มีสิทธิ์เข้าสอบ
63
600081
107
นางสาวรัชฎาพร ทองเจริญ สาขาวิชาการบัญชี (เทียบโอน) มีสิทธิ์เข้าสอบ
64
600087
107
นางสาววัชราภรณ์ สอนเถื่อน สาขาวิชาการบัญชี (เทียบโอน) มีสิทธิ์เข้าสอบ
65
600100
107
นางสาวนัฐริกานต์ เดชกิจ สาขาวิชาการบัญชี (เทียบโอน) มีสิทธิ์เข้าสอบ
66
600164
107
นายณัฐวัตร จันทร์สูงเนิน สาขาวิชาการบัญชี (เทียบโอน) มีสิทธิ์เข้าสอบ
67
590057
104
นางสาววรรณพร เงินทองดี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีสิทธิ์เข้าสอบ
68
590125
104
นางสาววันวิสาข์ สิงทอง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีสิทธิ์เข้าสอบ
69
590129
104
นายปริวัตร ศรีคชไกร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีสิทธิ์เข้าสอบ
70
590207
104
นายสมโชค เขียวสุข สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีสิทธิ์เข้าสอบ
71
590235
104
นายณรงค์ แก้วมณี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ
72
590371
104
นางสาวอานีตา ปาตี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีสิทธิ์เข้าสอบ
73
600038
108
นายจีรัญศักดิ์ จำปางาม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน) มีสิทธิ์เข้าสอบ
74
600039
108
นายนธี พรมโชติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน) มีสิทธิ์เข้าสอบ
75
600070
108
นายพรนุรักษ์ คลังวิเชียร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน) มีสิทธิ์เข้าสอบ
76
600102
108
นายนนทวัฒน์ นิลฉ่ำ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน) มีสิทธิ์เข้าสอบ
77
600200
108
นายกมลนัทธิ์ สีสาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน) มีสิทธิ์เข้าสอบ
78
600225
108
นางสาวจุฑาวรรณ สมสวย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน) มีสิทธิ์เข้าสอบ
79
590003
113
นางสาวพรประเสริฐ อินทรง สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มีสิทธิ์เข้าสอบ
80
590005
113
นางสาวสมิตา เป้าเจริญ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มีสิทธิ์เข้าสอบ
81
590006
113
นางสาวสุปราณี สิงห์ใหญ่ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มีสิทธิ์เข้าสอบ
82
590022
113
นางสาวเบญจวรรณ สักทัศน์ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มีสิทธิ์เข้าสอบ
83
590024
113
นางสาวชลธิชา พวงสมบัติ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มีสิทธิ์เข้าสอบ
84
590025
113
นางสาววิชุดา บุญเกิด สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มีสิทธิ์เข้าสอบ
85
590056
113
นางสาวสุดารัตน์ เอี่ยมยิ่ง สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มีสิทธิ์เข้าสอบ
86
590063
113
นางสาวเกวลิน แก้วศรีทัศน์ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มีสิทธิ์เข้าสอบ
87
590064
113
นางสาวฟ้าใส ดลแวววาว สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มีสิทธิ์เข้าสอบ
88
590100
113
นางสาวสุดารัตน์ พูลเกษม สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มีสิทธิ์เข้าสอบ
89
590109
113
นางสาวภัทรานิษฐ์ รบชนะ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มีสิทธิ์เข้าสอบ
90
590114
113
นางสาวพรทิพย์ จิราพงษ์ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มีสิทธิ์เข้าสอบ
91
590137
113
นางสาวปิยนุช มากรื่น สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มีสิทธิ์เข้าสอบ
92
590138
113
นางสาวบุญสิตา จันหอม สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มีสิทธิ์เข้าสอบ
93
590151
113
นางสาวจตุพร แดงนาเพียง สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มีสิทธิ์เข้าสอบ
94
590169
113
นางสาวณัฏฐ์นรี ใจสุข สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มีสิทธิ์เข้าสอบ
95
590182
113
นางสาวเนตรชนก วัดแย้ม สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มีสิทธิ์เข้าสอบ
96
590190
113
นางสาวสุปราณีย์ โอภาศ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มีสิทธิ์เข้าสอบ
97
590200
113
นายณัฐพล พิศาลวาเลิศ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มีสิทธิ์เข้าสอบ
98
590219
113
นางสาวกันตา ศรีไชยวาล สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มีสิทธิ์เข้าสอบ
99
590224
113
นายธนัญชกร สุขขวัญ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มีสิทธิ์เข้าสอบ
100
590243
113
นางสาวกัญญา แสงทิพย์ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มีสิทธิ์เข้าสอบ
101
590271
113
นางสาวศิริกัญญา ดีพรหม สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มีสิทธิ์เข้าสอบ
102
590369
113
นางสาวนัญมี โส๊ะประจิน สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มีสิทธิ์เข้าสอบ
103
590370
113
นายอารฮาม ปานาหม๊ะ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มีสิทธิ์เข้าสอบ
104
590098
201
นางสาวลัดดาวัลย์ แตงร่ม สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ มีสิทธิ์เข้าสอบ
105
590159
201
นางสาวกัญญารัตน์ เสงี่ยมอยู่ สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ มีสิทธิ์เข้าสอบ
106
590184
201
นางสาวณัฐศิญา ก่อการ สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ มีสิทธิ์เข้าสอบ
107
590199
201
นายอรรฆพร ยิ้มเสน่ห์ สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ มีสิทธิ์เข้าสอบ
108
590240
201
นางสาวนิตติยา บุญโส สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ มีสิทธิ์เข้าสอบ
109
590292
201
นางสาวกนกพร อ่อนชนะ สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ มีสิทธิ์เข้าสอบ
110
590093
301
นายอนุวัฒน์ จันทร์ตัน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีสิทธิ์เข้าสอบ
111
590181
301
นายพีรพัฒน์ แสงวิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีสิทธิ์เข้าสอบ
112
590185
301
นายธีรพันธุ์ รอดสการ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีสิทธิ์เข้าสอบ
113
590222
301
นายอรรถพล ขุมหิรัญ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีสิทธิ์เข้าสอบ
114
590231
301
นางสาวอรวรรยา พูลเพิ่ม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีสิทธิ์เข้าสอบ
115
590035
302
นายศุภณัฐ อาจเอื้อ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย มีสิทธิ์เข้าสอบ
116
590139
302
นายลักษณวงศ์ มั่นพรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย มีสิทธิ์เข้าสอบ
117
590140
302
นางสาวณิชานาฏ โพธิสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย มีสิทธิ์เข้าสอบ
118
590221
302
นายศิริพงศ์ โพธิวาสวาริน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย มีสิทธิ์เข้าสอบ
119
590060
501
นายธนากร เรือศรีจันทร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ มีสิทธิ์เข้าสอบ
120
590101
501
นายธรรมรัตน์ โพธิทิน สาขาวิชานิติศาสตร์ มีสิทธิ์เข้าสอบ
121
590128
501
นายมงคล กลมกล่อม สาขาวิชานิติศาสตร์ มีสิทธิ์เข้าสอบ
122
590130
501
นายนพเดช เนียมหอม สาขาวิชานิติศาสตร์ มีสิทธิ์เข้าสอบ
123
590153
501
นายภัทร ขำแป้น สาขาวิชานิติศาสตร์ มีสิทธิ์เข้าสอบ
124
590163
501
นางสาวปัทมา การุณ สาขาวิชานิติศาสตร์ มีสิทธิ์เข้าสอบ
125
590186
501
นางสาวไอลดา เกตุวัง สาขาวิชานิติศาสตร์ มีสิทธิ์เข้าสอบ
126
590194
501
นางสาวดวงดาว หงษ์ทอง สาขาวิชานิติศาสตร์ มีสิทธิ์เข้าสอบ
127
590228
501
นางสาวทานตะวัน ทามี สาขาวิชานิติศาสตร์ มีสิทธิ์เข้าสอบ
128
590269
501
นางสาวสิริมา เสียงเย็น สาขาวิชานิติศาสตร์ มีสิทธิ์เข้าสอบ
129
590007
601
นายอนุวัฒน์ ชั่งหรก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีสิทธิ์เข้าสอบ
130
590028
601
นางสาวสิริวิมล สุขแจ่ม สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีสิทธิ์เข้าสอบ
131
590083
601
อิศรา โถปริก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีสิทธิ์เข้าสอบ
132
590094
601
นายปริญญา ซาสิโย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีสิทธิ์เข้าสอบ
133
590095
601
นายไชยา บุญสุข สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีสิทธิ์เข้าสอบ
134
590096
601
นายพีระพงษ์ สุขมั่น สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีสิทธิ์เข้าสอบ
135
590111
601
บุญฑริกา ถนอมชื่อ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีสิทธิ์เข้าสอบ
136
590141
601
นารีรัตน์ ศรีทองคำ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีสิทธิ์เข้าสอบ
137
590160
601
กัณตนา หนูสอน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีสิทธิ์เข้าสอบ
138
590372
601
นายมูฮัมมัดฟารีส สาเร๊ะนุ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีสิทธิ์เข้าสอบ