Skip to main content

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ CPU-IT ปี 2561 รอบที่ 2ลำดับ รหัสนักศึกษา รหัสสาขา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ สถานะ
1
590001
101
นาย ปัญจพล เผยศิริ วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ.2561 09.00-12.00 น. 221 มีสิทธิ์เข้าสอบ
2
590122
101
นางสาว สุกัลยา เฉลยไข วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ.2561 09.00-12.00 น. 221 มีสิทธิ์เข้าสอบ
3
590176
101
นางสาว กนลรัตน์ คลังระหัด วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ.2561 09.00-12.00 น. 221 มีสิทธิ์เข้าสอบ
4
590202
101
นาย อานนท์ อ่างบุญมี วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ.2561 09.00-12.00 น. 221 มีสิทธิ์เข้าสอบ
5
590220
101
นางสาว ปฏิมา กิ่งนคร วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ.2561 09.00-12.00 น. 221 มีสิทธิ์เข้าสอบ
6
590254
101
นางสาว นุจรี กระทู้ วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ.2561 09.00-12.00 น. 221 มีสิทธิ์เข้าสอบ
7
600026
105
นางสาว สุรีวัลย์ แซ่โล่ วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ.2561 09.00-12.00 น. 221 มีสิทธิ์เข้าสอบ
8
600056
105
นางสาว สาธินี รุ่งเรือง วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ.2561 09.00-12.00 น. 221 มีสิทธิ์เข้าสอบ
9
600069
105
นาย อดิสรณ์ ปั้นนาค วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ.2561 09.00-12.00 น. 221 มีสิทธิ์เข้าสอบ
10
600131
105
นางสาว อุษา ปานนุ้ย วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ.2561 09.00-12.00 น. 221 มีสิทธิ์เข้าสอบ
11
600194
105
นางสาว มธุรส สุรารักษ์ วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ.2561 09.00-12.00 น. 221 มีสิทธิ์เข้าสอบ
12
600301
105
นางสาว สรินทิพย์ อ่อนฤทธิ์ วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2561 09.00-12.00 น. 227 มีสิทธิ์เข้าสอบ
13
590203
102
นาย สหรัฐ รงค์ทอง วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ.2561 09.00-12.00 น. 221 มีสิทธิ์เข้าสอบ
14
590329
102
นางสาว ธนภรณ์ คงเพ็ชรศักดิ์ วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ.2561 09.00-12.00 น. 221 มีสิทธิ์เข้าสอบ
15
590353
102
นาย ยุทธศักดิ์ ปานดี วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ.2561 09.00-12.00 น. 221 มีสิทธิ์เข้าสอบ
16
590442
102
นางสาว สุดารัตน์ เสือเจริญ วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ.2561 09.00-12.00 น. 221 มีสิทธิ์เข้าสอบ
17
600287
106
นาย รณชัย บุญชู วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ.2561 09.00-12.00 น. 221 มีสิทธิ์เข้าสอบ
18
590026
103
นางสาว ปางทราย สิงห์ช่วย วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2561 09.00-12.00 น. 227 มีสิทธิ์เข้าสอบ
19
590037
103
นางสาว เทวี หาญรักษ์ วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2561 09.00-12.00 น. 227 มีสิทธิ์เข้าสอบ
20
590038
103
นางสาว พิมพ์ใจ บัวฟั่น วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2561 09.00-12.00 น. 227 มีสิทธิ์เข้าสอบ
21
590049
103
นางสาว กรรณิกา เกิดปลั่ง วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2561 09.00-12.00 น. 227 มีสิทธิ์เข้าสอบ
22
590058
103
นางสาว เจนอักษร สมสุข วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2561 09.00-12.00 น. 227 มีสิทธิ์เข้าสอบ
23
590061
103
นางสาว อัจราภรณ์ อ่อนขำ วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2561 09.00-12.00 น. 227 มีสิทธิ์เข้าสอบ
24
590069
103
นางสาว อรกานตร์ ทินสกุล วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2561 09.00-12.00 น. 227 มีสิทธิ์เข้าสอบ
25
590071
103
นางสาว กนกนภา สุขก้อน วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2561 09.00-12.00 น. 227 มีสิทธิ์เข้าสอบ
26
590092
103
นางสาว อาริสา บุญสุด วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2561 09.00-12.00 น. 227 มีสิทธิ์เข้าสอบ
27
590110
103
นางสาว จิรภิญญา ปฏิเสน วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2561 09.00-12.00 น. 227 มีสิทธิ์เข้าสอบ
28
590123
103
นางสาว มนัญชยา อิ่มใจเจริญ วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2561 09.00-12.00 น. 227 มีสิทธิ์เข้าสอบ
29
590142
103
นางสาว วิรัณฎา สมญา วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2561 09.00-12.00 น. 227 มีสิทธิ์เข้าสอบ
30
590170
103
นางสาว ชลาลัย ชวาลิต วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2561 09.00-12.00 น. 227 มีสิทธิ์เข้าสอบ
31
590189
103
นางสาว เจนจิรา ปั้นมีสี วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2561 09.00-12.00 น. 227 มีสิทธิ์เข้าสอบ
32
590192
103
นางสาว กุลธิดา ค้องชัยภูมิ วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2561 09.00-12.00 น. 227 มีสิทธิ์เข้าสอบ
33
590196
103
นางสาว รัชดา แสงทอง วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2561 09.00-12.00 น. 227 มีสิทธิ์เข้าสอบ
34
590211
103
นางสาว มณพร ห้วยทราย วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2561 09.00-12.00 น. 227 มีสิทธิ์เข้าสอบ
35
590267
103
นางสาว น้ำฝน สีกรชำนาญ วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2561 09.00-12.00 น. 227 มีสิทธิ์เข้าสอบ
36
590314
103
นางสาว ดาริกา ศรีจันทร์ วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2561 09.00-12.00 น. 227 มีสิทธิ์เข้าสอบ
37
590315
103
นางสาว พรพรรณ จันทร์ศรี วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2561 09.00-12.00 น. 227 มีสิทธิ์เข้าสอบ
38
590350
103
นางสาว แพรวประกาย กลิ่นทอง วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2561 09.00-12.00 น. 227 มีสิทธิ์เข้าสอบ
39
580248
103
นาย กิดากาญจน์ ปานเขียว วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2561 09.00-12.00 น. 227 มีสิทธิ์เข้าสอบ
40
600029
107
นางสาว พัชรินทร์ บุญล้อม วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2561 13.30-16.30 น. 431 มีสิทธิ์เข้าสอบ
41
600030
107
นางสาว ณัฏฐ์ชยา บุญช่วย วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2561 13.30-16.30 น. 431 มีสิทธิ์เข้าสอบ
42
600033
107
นางสาว รุ่งนภา เสมบุตร์ วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2561 13.30-16.30 น. 431 มีสิทธิ์เข้าสอบ
43
600034
107
นางสาว สุทิตา บุญน้อย วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2561 13.30-16.30 น. 431 มีสิทธิ์เข้าสอบ
44
600035
107
นางสาว ศิรประภา นุ่มมีศรี วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2561 13.30-16.30 น. 431 มีสิทธิ์เข้าสอบ
45
600037
107
นางสาว ปาริชาติ เพชรถึก วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2561 13.30-16.30 น. 431 มีสิทธิ์เข้าสอบ
46
600051
107
นางสาว อัญชลี พินโต วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2561 13.30-16.30 น. 431 มีสิทธิ์เข้าสอบ
47
600067
107
นางสาว เจนจิรา บัวรอด วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2561 13.30-16.30 น. 431 มีสิทธิ์เข้าสอบ
48
600068
107
นางสาว กัญจน์ชญาน์ อิ่มเทศ วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2561 13.30-16.30 น. 431 มีสิทธิ์เข้าสอบ
49
600080
107
นางสาว รังสิมา งิ้วงาม วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2561 13.30-16.30 น. 431 มีสิทธิ์เข้าสอบ
50
600081
107
นางสาว รัชฎาพร ทองเจริญ วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2561 13.30-16.30 น. 431 มีสิทธิ์เข้าสอบ
51
600087
107
นางสาว วัชราภรณ์ สอนเถื่อน วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2561 13.30-16.30 น. 431 มีสิทธิ์เข้าสอบ
52
600100
107
นางสาว นัฐริกานต์ เดชกิจ วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2561 13.30-16.30 น. 431 มีสิทธิ์เข้าสอบ
53
600164
107
นาย ณัฐวัตร จันทร์สูงเนิน วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2561 13.30-16.30 น. 431 มีสิทธิ์เข้าสอบ
54
590057
104
นางสาว วรรณพร เงินทองดี วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2561 13.30-16.30 น. 227 มีสิทธิ์เข้าสอบ
55
590125
104
นางสาว วันวิสาข์ สิงทอง วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2561 13.30-16.30 น. 227 มีสิทธิ์เข้าสอบ
56
590207
104
นาย สมโชค เขียวสุข วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2561 13.30-16.30 น. 227 มีสิทธิ์เข้าสอบ
57
590235
104
นาย ณรงค์ แก้วมณี วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2561 13.30-16.30 น. 227 มีสิทธิ์เข้าสอบ
58
600040
108
นาย ณัฐวุฒิ เมณฑ์กูล วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ.2561 09.00-12.00 น. 221 มีสิทธิ์เข้าสอบ
59
600070
108
นาย พรนุรักษ์ คลังวิเชียร วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ.2561 09.00-12.00 น. 221 มีสิทธิ์เข้าสอบ
60
600200
108
นาย กมลนัทธิ์ สีสาด วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ.2561 09.00-12.00 น. 221 มีสิทธิ์เข้าสอบ
61
600225
108
นางสาว จุฑาวรรณ สมสวย วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ.2561 09.00-12.00 น. 221 มีสิทธิ์เข้าสอบ
62
590003
113
นางสาว พรประเสริฐ อินทรง วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2561 13.30-16.30 น. 227 มีสิทธิ์เข้าสอบ
63
590005
113
นางสาว สมิตา เป้าเจริญ วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2561 13.30-16.30 น. 227 มีสิทธิ์เข้าสอบ
64
590006
113
นางสาว สุปราณี สิงห์ใหญ่ วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2561 13.30-16.30 น. 227 มีสิทธิ์เข้าสอบ
65
590022
113
นางสาว เบญจวรรณ สักทัศน์ วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2561 13.30-16.30 น. 227 มีสิทธิ์เข้าสอบ
66
590024
113
นางสาว ชลธิชา พวงสมบัติ วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2561 13.30-16.30 น. 227 มีสิทธิ์เข้าสอบ
67
590025
113
นางสาว วิชุดา บุญเกิด วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2561 13.30-16.30 น. 227 มีสิทธิ์เข้าสอบ
68
590056
113
นางสาว สุดารัตน์ เอี่ยมยิ่ง วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2561 13.30-16.30 น. 227 มีสิทธิ์เข้าสอบ
69
590063
113
นางสาว เกวลิน แก้วศรีทัศน์ วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2561 13.30-16.30 น. 227 มีสิทธิ์เข้าสอบ
70
590064
113
นางสาว ฟ้าใส ดลแวววาว วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2561 13.30-16.30 น. 227 มีสิทธิ์เข้าสอบ
71
590114
113
นางสาว พรทิพย์ จิราพงษ์ วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2561 13.30-16.30 น. 227 มีสิทธิ์เข้าสอบ
72
590137
113
นางสาว ปิยนุช มากรื่น วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2561 13.30-16.30 น. 227 มีสิทธิ์เข้าสอบ
73
590169
113
นางสาว ณัฏฐ์นรี ใจสุข วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2561 13.30-16.30 น. 227 มีสิทธิ์เข้าสอบ
74
590182
113
นางสาว เนตรชนก วัดแย้ม วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2561 13.30-16.30 น. 227 มีสิทธิ์เข้าสอบ
75
590190
113
นางสาว สุปราณีย์ โอภาศ วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2561 13.30-16.30 น. 227 มีสิทธิ์เข้าสอบ
76
590219
113
นางสาว กันตา ศรีไชยวาล วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2561 13.30-16.30 น. 227 มีสิทธิ์เข้าสอบ
77
590271
113
นางสาว ศิริกัญญา ดีพรหม วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2561 13.30-16.30 น. 227 มีสิทธิ์เข้าสอบ
78
590369
113
นางสาว นัญมี โส๊ะประจิน วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2561 13.30-16.30 น. 227 มีสิทธิ์เข้าสอบ
79
590370
113
นาย อารฮาม ปานาหม๊ะ วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2561 13.30-16.30 น. 227 มีสิทธิ์เข้าสอบ
80
590098
201
นางสาว ลัดดาวัลย์ แตงร่ม วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ.2561 09.00-12.00 น. 221 มีสิทธิ์เข้าสอบ
81
590159
201
นางสาว กัญญารัตน์ เสงี่ยมอยู่ วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ.2561 09.00-12.00 น. 221 มีสิทธิ์เข้าสอบ
82
590184
201
นางสาว ณัฐศิญา ก่อการ วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ.2561 09.00-12.00 น. 221 มีสิทธิ์เข้าสอบ
83
590199
201
นาย อรรฆพร ยิ้มเสน่ห์ วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ.2561 09.00-12.00 น. 221 มีสิทธิ์เข้าสอบ
84
590214
201
นาย ธนาพล ธนะหิรัญญา วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ.2561 09.00-12.00 น. 221 มีสิทธิ์เข้าสอบ
85
590292
201
นางสาว กนกพร อ่อนชนะ วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ.2561 09.00-12.00 น. 221 มีสิทธิ์เข้าสอบ
86
590222
301
นาย อรรถพล ขุมหิรัญ วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2561 13.30-16.30 น. 227 มีสิทธิ์เข้าสอบ
87
590060
501
นาย ธนากร เรือศรีจันทร์ วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ.2561 09.00-12.00 น. 221 มีสิทธิ์เข้าสอบ
88
590101
501
นาย ธรรมรัตน์ โพธิทิน วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ.2561 09.00-12.00 น. 221 มีสิทธิ์เข้าสอบ
89
590128
501
นาย มงคล กลมกล่อม วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ.2561 09.00-12.00 น. 221 มีสิทธิ์เข้าสอบ
90
590130
501
นาย นพเดช เนียมหอม วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ.2561 09.00-12.00 น. 221 มีสิทธิ์เข้าสอบ
91
590153
501
นาย ภัทร ขำแป้น วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ.2561 09.00-12.00 น. 221 มีสิทธิ์เข้าสอบ
92
590163
501
นางสาว ปัทมา การุณ วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ.2561 09.00-12.00 น. 221 มีสิทธิ์เข้าสอบ
93
590186
501
นางสาว ไอลดา เกตุวัง วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ.2561 09.00-12.00 น. 221 มีสิทธิ์เข้าสอบ
94
590194
501
นางสาว ดวงดาว หงษ์ทอง วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ.2561 09.00-12.00 น. 221 มีสิทธิ์เข้าสอบ
95
590228
501
นางสาว ทานตะวัน ทามี วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ.2561 09.00-12.00 น. 221 มีสิทธิ์เข้าสอบ
96
590269
501
นางสาว สิริมา เสียงเย็น วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ.2561 09.00-12.00 น. 221 มีสิทธิ์เข้าสอบ
97
590007
601
นาย อนุวัฒน์ ชั่งหรก วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ.2561 09.00-12.00 น. 221 มีสิทธิ์เข้าสอบ
98
590028
601
นางสาว สิริวิมล สุขแจ่ม วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ.2561 09.00-12.00 น. 221 มีสิทธิ์เข้าสอบ
99
590083
601
นางสาว อิศรา โถปริก วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ.2561 09.00-12.00 น. 221 มีสิทธิ์เข้าสอบ
100
590094
601
นาย ปริญญา ซาสิโย วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ.2561 09.00-12.00 น. 221 มีสิทธิ์เข้าสอบ
101
590095
601
นาย ไชยา บุญสุข วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ.2561 09.00-12.00 น. 221 มีสิทธิ์เข้าสอบ
102
590096
601
นาย พีระพงษ์ สุขมั่น วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ.2561 09.00-12.00 น. 221 มีสิทธิ์เข้าสอบ
103
590141
601
นางสาว นารีรัตน์ ศรีทองคำ วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ.2561 09.00-12.00 น. 221 มีสิทธิ์เข้าสอบ
104
590160
601
นางสาว กัณตนา หนูสอน วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ.2561 09.00-12.00 น. 221 มีสิทธิ์เข้าสอบ
105
590372
601
นาย มูฮัมมัดฟารีส สาเร๊ะนุ วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ.2561 09.00-12.00 น. 221 มีสิทธิ์เข้าสอบ