Skip to main content
http://office.cpu.ac.th/cpu-it/1abcdef

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ CPU-IT ปี 2561 รอบที่ 3ลำดับ รหัสนักศึกษา รหัสสาขา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ สถานะ
1
590122
101
นางสาว สุกัลยา เฉลยไข วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2561 13.30-16.30 น. 221 มีสิทธิ์เข้าสอบ
2
590254
101
นางสาว นุจรี กระทู้ วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2561 13.30-16.30 น. 221 มีสิทธิ์เข้าสอบ
3
600131
105
นางสาว อุษา ปานนุ้ย วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2561 09.00-12.00 น. ห้องศูนย์เทคโนฯ มีสิทธิ์เข้าสอบ
4
600287
106
นาย รณชัย บุญชู วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2561 13.30-16.30 น. 221 มีสิทธิ์เข้าสอบ
5
590196
103
นางสาว รัชดา แสงทอง วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2561 13.30-16.30 น. 221 มีสิทธิ์เข้าสอบ
6
590314
103
นางสาว ดาริกา ศรีจันทร์ วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2561 13.30-16.30 น. 221 มีสิทธิ์เข้าสอบ
7
600030
107
นางสาว ณัฏฐ์ชยา บุญช่วย วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2561 13.30-16.30 น. 221 มีสิทธิ์เข้าสอบ
8
600035
107
นางสาว ศิรประภา นุ่มมีศรี วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2561 13.30-16.30 น. 221 มีสิทธิ์เข้าสอบ
9
600051
107
นางสาว อัญชลี พินโต วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2561 13.30-16.30 น. 221 มีสิทธิ์เข้าสอบ
10
590235
104
นาย ณรงค์ แก้วมณี วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2561 13.30-16.30 น. 221 มีสิทธิ์เข้าสอบ
11
600040
108
นาย ณัฐวุฒิ เมณฑ์กูล วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2561 13.30-16.30 น. 221 มีสิทธิ์เข้าสอบ
12
600070
108
นาย พรนุรักษ์ คลังวิเชียร วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2561 13.30-16.30 น. 221 มีสิทธิ์เข้าสอบ
13
600225
108
นางสาว จุฑาวรรณ สมสวย วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2561 13.30-16.30 น. 221 มีสิทธิ์เข้าสอบ
14
590022
113
นางสาว เบญจวรรณ สักทัศน์ วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2561 13.30-16.30 น. 221 มีสิทธิ์เข้าสอบ
15
590025
113
นางสาว วิชุดา บุญเกิด วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2561 13.30-16.30 น. 221 มีสิทธิ์เข้าสอบ
16
590182
113
นางสาว เนตรชนก วัดแย้ม วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2561 13.30-16.30 น. 221 มีสิทธิ์เข้าสอบ
17
590369
113
นางสาว นัญมี โส๊ะประจิน วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2561 13.30-16.30 น. 221 มีสิทธิ์เข้าสอบ
18
590370
113
นาย อารฮาม ปานาหม๊ะ วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2561 13.30-16.30 น. 221 มีสิทธิ์เข้าสอบ
19
590098
201
นางสาว ลัดดาวัลย์ แตงร่ม วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2561 13.30-16.30 น. 221 มีสิทธิ์เข้าสอบ
20
590159
201
นางสาว กัญญารัตน์ เสงี่ยมอยู่ วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2561 13.30-16.30 น. 221 มีสิทธิ์เข้าสอบ
21
590199
201
นาย อรรฆพร ยิ้มเสน่ห์ วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2561 13.30-16.30 น. 221 มีสิทธิ์เข้าสอบ
22
590214
201
นาย ธนาพล ธนะหิรัญญา วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2561 13.30-16.30 น. 221 มีสิทธิ์เข้าสอบ
23
590292
201
นางสาว กนกพร อ่อนชนะ วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2561 13.30-16.30 น. 221 มีสิทธิ์เข้าสอบ
24
590007
601
นาย อนุวัฒน์ ชั่งหรก วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2561 13.30-16.30 น. 221 มีสิทธิ์เข้าสอบ
25
590028
601
นางสาว สิริวิมล สุขแจ่ม วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2561 13.30-16.30 น. 221 มีสิทธิ์เข้าสอบ
26
590083
601
นางสาว อิศรา โถปริก วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2561 13.30-16.30 น. 221 มีสิทธิ์เข้าสอบ
27
590094
601
นาย ปริญญา ซาสิโย วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2561 13.30-16.30 น. 221 มีสิทธิ์เข้าสอบ
28
590095
601
นาย ไชยา บุญสุข วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2561 13.30-16.30 น. 221 มีสิทธิ์เข้าสอบ
29
590096
601
นาย พีระพงษ์ สุขมั่น วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2561 13.30-16.30 น. 221 มีสิทธิ์เข้าสอบ