Skip to main content

CPU-Exam


การพัฒนาและทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ

เกณฑ์ทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ (CPU- Exam)

           กรณีที่ 1 เป็นข้อสอบลักษณะข้อคำถามแบบปรนัย ตัวเลือก 5 ตัวเลือก
                           (ทดสอบในระบบ) ต้องผ่านเกณฑ์ 55 % ทั้งโปรแกรม ข้อสอบมี 60 ข้อ ต้องผ่านเกณฑ์ 33 ข้อ

           กรณีที่ 2 นักศึกษาสอบผ่าน CU-TEP 120 ข้อ ต้องผ่านเกณฑ์ 50 % หรือ 60 คะแนน หรือ 60 ข้อ

           มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาให้ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ดังนี้
                           กรณีที่ 1 นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายชื่อไว้ แต่ไม่ได้มาทำการทดสอบในวันและเวลาที่กำหนดให้หรือ
                           กรณีที่ 2 นักศึกษาที่ทำการทดสอบแล้วคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ตาม 55% จากทั้งหมด 100%
                           กรณีที่ 3 นักศึกษาที่ทำการทดสอบแล้วคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ไม่สามารถฝึกงานสหกิจได้

English


กำหนดการพัฒนาและทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ
(CPU-Exam)


ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบ


ลำดับ สาขาวิชา ตรวจสอบ
1 สาขาวิชาการตลาด     
2 สาขาวิชาการบัญชี (เทียบโอน)     
3 สาขาวิชาการจัดการ     
4 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว     
5 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน)     
6 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์     
7 สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์