|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|

|
|


  คณะบริหารและการจัดการ

  # หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
    - สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
      องค์กร
  # หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  # หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
    - สาขาวิชาการจัดการ
    - สาขาวิชาการตลาด
    - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
    - สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
      และการท่องเที่ยว
   

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  # หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    - สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
    - สาขาคอมพิวเตอร์มัลติมิเดีย
   
 


           


   


  
   

 

 

 

 

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|

  คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

  # หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
    - สาขาวิชาบริหารการศึกษา
  # หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
  # หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
    - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  # หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต
    - สาขาวิชานิติศาสตร์
  # หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
    - สาขาวิชาการโฆษณา
      และการประชาสัมพันธ์