วารสารวิชาการ ปี 2554

1. การบริหารวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดย พระมหาญาณันธร  ปานนิล

2. การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานคณะสงฆ์อำเภอเมืองนครสวรรค์  โดย พระสมบัติ  นวลระออง

3. ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการเสพยาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี  เขต  2  โดย  กฤษณาวรรณ หยัดเรียน

4. ความพึงพอใจของผู้ป่วยที่มีต่อการให้บริการของแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลบางนาโดย จีรภา  หาญณรงค์

5. การมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์  โดย รุ่งทิพย์  เวชกิจ

6. การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่ จังหวัดกำแพงเพชร  โดย น้ำอ้อย  อริยะสุนทร

7. การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดกำแพงเพชร โดย จิราภรณ์  ตระกูลชัย

8. การมีส่วนร่วมของประชาชนตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน ตำบลวังชะพลู  อำเภอขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดกำแพงเพชร   โดย สุรจิต   มีศรี

9. การมีส่วนร่วมของประชาชน  ในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่ อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ โดย  กัลยาณี   เขียวหลง

10. การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้  สำนักทางหลวงชนบทที่ 8 โดย ไพสิฐ  สุทธิภาค

11. แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบริษัททองธาราขนส่งจํากัดจังหวัดนครสวรรค์  โดย โกวิทย์  จันศรี

12.แรงจูงใจของนักศึกษาในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาจังหวัดนครสวรรค์  โดย ขวัญชัย  สอนศิริ

13. ปัจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของเกษตรกรในการใหบริการของร้านจําหนายเครื่องมือการเกษตร ในเขตพื้นที่   อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร  โดย  เฉลิมพล  สหอารักขา

14. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงคัดส้มในเขตพื้นที่อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร โดย เตือนใจ คำบ้าฆ้อง

15. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธนาคารออมสิน สาขาสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี  โดย  อรรถสิทธิ์  อมรไตรภพ

16.การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่ใชบริการด้านสินเชื่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาสลกบาตร โดย  อำนาจ  แก้วมาลา

17. ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการให้บริการแผนกกีฬาของห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขานครสวรรค์  โดย  อิทธิพล  เหม็นยา

 

 

 

 

 

ติดต่อเรา

สำนักวิจัยและพัฒนา
13/1 หมู่ 6 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ 60240
โทรศัพท์ : 0-5633-4236, 0-5633-4714
โทรสาร : 0-5633-4719
E-mail : chaopraya@cpu.ac.th

Homeวารสารวิชาการ ปี 2554