มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
                                       Home    Contact     Map     Th / EN / CN
  เกี่ยวกับ มจพ.        คณะผู้บริหาร      หน่วยงาน        คณะ /สาขา
Apple-like Slideshow Gallery | Tutorialzine demo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 09-11 พฤศจิกายน 2560 : - บริการวิชาการอบรมให้กับพนักงานบริษัทในเครือฯ หลักสูตร “EFFECTIVE TEAMWORK” ณ ทรัพย์ไพรวัลย์แกรนด์โฮเต็ล แอนด์รีสอร์ท จังหวัดพิษณุโลก
  • 11 พฤศจิกายน 2560 : - ปฐมนิเทศและเปิดภาคเรียนของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร บัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 60 ภาคการศึกษาที่ 2/2560
  • 16 พฤศจิกายน 2560 : - งานอ้อยสดคุณภาพดี ณ โรงงานเกษตรไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์คอร์ปอเรชั่น หนองโพ
  • 23 พฤศจิกายน 2560 : - งานอ้อยสดคุณภาพดี ณ โรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จ.อุตรดิตถ์
  • 28 พฤศจิกายน 2560 : - งานอ้อยสดคุณภาพดี ณ โรงงานเกษตรไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์คอร์ปอเรชั่น สาขา 3 (รวมผล)