กิจกรรมนักศึกษา

15 กรกฎาคม 2562

โครงการสืบสาน อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงวางแผนจัดโครงการสืบสาน อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นหมู่บ้านกลางแดดการทำเครื่องจักสาน  และให้คณาจารย์และนักศึกษานำเทียนพรรษาไปถวายวัด,ทำบุญเลี้ยงพระ,ฟังธรรมเทศนา และจิตอาสาพัฒนาวัด ณ  วัดกลางแดด เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา และเป็นการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยการผนวกให้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนักศึกษา อีกทั้งยังมีการเผยแพร่โครงการดังกล่าวเพื่อให้บุคคลภายนอกคณะที่สนใจได้เข้าร่วมโครงการและยังเป็นการเผยแพร่รูปแบบการจัดโครงการสําหรับผู้ที่สนใจนำไปเป็นแบบอย่างในการจัดกิจกรรมประเภทนี้ต่อไป 

ข่าวสาร