ศูนย์พัฒนาแบบทดสอบและการประเมินผล

** กำหนดการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาแบบทดสอบและการประเมินผล ภาคการศึกษาที่ 1/2561 **


**   มคอ.3 ภาคการศึกษาที่ 2/2561 **

ระหว่างวันที่ 1 - 5 พฤศจิกายน 2561

** กำหนดส่งสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2561 **

ระหว่างวันที่ 22 - 26 พฤศจิกายน 2561

** กำหนดสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2561 **

ระหว่างวันที่ 6 - 7,10 – 14 มกราคม 2562

** กำหนดการส่งคะแนนสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2561 **

ระหว่างวันที่ 31  มกราคม 4 กุมภาพันธ์ 2562

** กำหนดการส่งข้อสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2561 **

ระหว่างวันที่ 31  มกราคม 4 กุมภาพันธ์ 2562

** กำหนดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2561 **

ระหว่างวันที่ 10 - 11,14 - 18 มีนาคม 2562

** กำหนดการส่งเกรด และ มคอ.5 ภาคการศึกษาที่ 2/2561 **

ระหว่างวันที่ 4 - 8 เมษายน 2562

ติดต่อเรา

13/1 หมู่ 6 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ 60240
โทรศัพท์ : 0-5624-5501, 0-5624-5502
โทรสาร : 0-5624-5499
E-mail : rtdc@cpu.ac.th

Home