ศูนย์พัฒนาแบบทดสอบและการประเมินผล

** กำหนดการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาแบบทดสอบและการประเมินผล ภาคการศึกษาที่ 1/2561 **

**   มคอ.3 ภาคการศึกษาที่ 1/2561 **

ระหว่างวันที่ 7 - 11 มิถุนายน 2561

** กำหนดส่งสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2561 **

ระหว่างวันที่ 29  มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2561

** กำหนดสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2561 **

ระหว่างวันที่ 29-11,13,16-18 สิงหาคม 2561

** กำหนดการส่งคะแนนสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2561 **

ระหว่างวันที่ 30  สิงหาคม – 3 กันยายน 2561

** กำหนดการส่งข้อสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2561 **

ระหว่างวันที่ 30  สิงหาคม – 3 กันยายน 2561

** กำหนดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2561 **

ระหว่างวันที่ 21 - 22,25 - 29 ตุลาคม 2561

** กำหนดการส่งเกรด และ มคอ.5 ภาคการศึกษาที่ 1/2561 **

ระหว่างวันที่ 15 - 19 พฤศจิกายน 2561

ติดต่อเรา

13/1 หมู่ 6 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ 60240
โทรศัพท์ : 0-5624-5501, 0-5624-5502
โทรสาร : 0-5624-5499
E-mail : rtdc@cpu.ac.th

Home