ศูนย์พัฒนาแบบทดสอบและการประเมินผล

** กำหนดการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาแบบทดสอบและการประเมินผล ภาคการศึกษาที่ 1/2560 **

**   มคอ.3 ภาคการศึกษาที่ 1/2560 **

ระหว่างวันที่ 1 - 5 มิถุนายน 2560

** กำหนดส่งสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2560 **

ระหว่างวันที่ 22 - 26  มิถุนายน 2560

** กำหนดสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2560 **

ระหว่างวันที่ 27,29 – 31 กรกฎาคม – 1,3 - 4 สิงหาคม 2560

** กำหนดการส่งคะแนนสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2560 **

ระหว่างวันที่ 24 - 28 สิงหาคม 2560

** กำหนดการส่งข้อสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2560 **

ระหว่างวันที่ 24 - 28 สิงหาคม 2560

** กำหนดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2560 **

ระหว่างวันที่ 14 – 16, - 19 - 22 ตุลาคม 2560

** กำหนดการส่งเกรด และ มคอ.5 ภาคการศึกษาที่ 1/2560 **

ระหว่างวันที่ 9 - 13 พฤศจิกายน 2560

ติดต่อเรา

13/1 หมู่ 6 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ 60240
โทรศัพท์ : 0-5624-5501, 0-5624-5502
โทรสาร : 0-5624-5499
E-mail : rtdc@cpu.ac.th

Home